Vedtektene

Vedtekter for Fagutvalget ved Økonomisk institutt, UIO

Vedtatt på allmøte 26.august 2009

§ 1 Formål

Fagutvalget ved Økonomisk institutt (FØI) skal:
• ivareta studenter knyttet til Økonomisk institutt sine interesser overfor instituttet.
• arbeide for at studentene får faglige utfordringer og faglig påfyll.
• arbeide for et godt studentmiljø ved Økonomisk institutt.

§ 2 Virke

1) Medlemmer:
a) Fagutvalget består av de medlemmer som velges av valgallmøtet.
b) FØI skal avholde et konstituerende møte før det trer i funksjon, hvor de fordeler følgende verv mellom seg:
i) Leder
ii) To nestledere, hvorav en er økonomiansvarlig og en er ansvarlig for Aktualitetsuka
iii) To representanter til Instituttstyret med to varaer
iv) To representanter til Programrådet med to varaer
v) To representanter til Studentrådet

Leder for inneværende periode innkaller til og leder konstituerende møte. En person kan ikke inneha ledervervet i mer enn to – 2 – semestere.

Dersom valgallmøtet valgte mer enn 10 medlemmer av Fagutvalget, konstituerer utvalget  selv 10 medlemmer av utvalget med stemmerett. De øvrige medlemmene regnes som varamedlemmer med møte- og talerett, men uten stemmerett.

2) Arbeidsmåte:
i) Fagutvalget fastsetter selv sin forretningsorden.
ii) Fagutvalget avholder møte når leder eller minst to – 2 – av Fagutvalgets øvrige medlemmer ønsker det.
iii) Fagutvalget fører protokoll over saksbehandlingen.
iv) Fagutvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.
v) Saker i Fagutvalget avgjøres ved absolutt flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.
vi) Ved mistillit til medlemmene av Fagutvalget kreves simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.
vii) Saker som ønskes behandlet på Fagutvalgets møter, må innleveres skriftlig senest to – 2 – forelesningsdager før møtet.
viii) Fagutvalget offentliggjør tentativ møteplan. Dagsorden utleveres på forespørsel.

Studenter med stemmerett på allmøtet har møte- og talerett på Fagutvalgets møter.

Stemmerett har ingen andre enn Fagutvalgets medlemmer.

3) Oppgaver:
a) Fagutvalget er ansvarlig for å gjennomføre allmøtenes og Fagutvalgets vedtak, samt representere studentene ved Økonomisk insititutt utad.
b) Fagutvalget skal, innen én – 1 – måned etter første konstituerende møte etter semesterstart fremlegge en handlingsplan. Denne er å anse som definisjonen av de målsettinger Fagutvalget ønsker å nå gjeldende semester.
c) Fagutvalget skal fremlegge en årsrapport for sitt eget, studentrepresentantene i instituttets organer, arbeid innen utgangen av studieåret.
d) Fagutvalget skal debattere innkomne saker, utarbeide forslag til vedtak, og bringe sakene videre til de rette organer. Representantene i instituttets organer har et spesielt ansvar for å sette seg inn i dagsorden til møter instituttets organer og diskutere standpunkter med de andre medlemmene av Fagutvalget før møtet det gjelder.
e) Fagutvalget skal fastlegge sine holdninger til interne og eksterne saker. Studentrepresentantene i instituttets organer er bundet av Fagutvalget vedtak.
f) Fagutvalget skal informere studentene om slike saker.
g) Fagutvalget skal koordinere og delegere ansvaret for å arbeide med slike saker blant sine medlemmer.

Fagutvalget kan oppnevne utvalg. Fagutvalget fastsetter instrukser for disse og er ansvarlig for deres arbeid. Alle studenter med stemmerett på allmøtet kan delta i disse komiteene.

Fagutvalget står for utvelgelse av representanter til de forskjellige utvalg og råd.
§ 3 Allmøtet

1) Myndighet over Fagutvalget har kun allmøtet, hvor følgende har adgang:
a) Studenter med betalt studieavgift som er tilknyttet et studieprogram gitt ved Økonomisk institutt. Disse har forslags og stemmerett.
b) Andre personer tilknyttet Økonomisk institutt– disse har dog ikke stemmerett.
c) Personer som Fagutvalget innbyr – disse har dog ikke stemmerett.

2) Innkallelse til allmøtet skal kunngjøres senest to – 2 – uker før allmøtet. Det første allmøtet avholdes normalt i månedsskiftet august/september., det andre allmøtet avholdes normalt i månedsskiftet januar/februar.

3) Allmøtet som er innkalt i henhold til vedtektene, er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede som møter.

4) Forslag som ønskes behandlet på allmøtet må være kommet Fagutvalget i hende innen én – 1 – uke før allmøtet avholdes. Denne frist gjøres kjent blant studentene med én – 1 – ukes varsel.

a) Senest én uke før allmøtet skal Fagutvalget bekjentgjøre den endelige dagsorden og fremlegge samtlige dokumenter som skal behandles av allmøtet.

b) Benkeforslag kan komme under debatt og avstemning når minst 1/4 av de tilstedeværende forlanger det. Innkomne benkeforslag skal leveres skriftlig til ordstyrer, som leser opp forslaget. Det skal være mulig for forslagstiller å kunne kort kommentere hvorfor forslaget tas opp.

c) Vedtektsendringer kan ikke reises som benkeforslag og kan ikke behandles etter regler gitt i forrige avsnitt. Forslagstiller i angjeldende sak har anledning til å endre både ordlyd og innhold i lovlig fremmet vedtektsendringsforslag.

d) Allmøtet kan, på vegne av studentene knyttet til Økonomisk institutt, vedta resolusjoner. Disse er bindende for Fagutvalget.

e) Allmøtet skal:
i) Godkjenne innkallelse og dagsorden.
ii) Velge møteleder og referent, samt to representanter til å godkjenne protokollen med sin underskrift. Til tellekorps velges tre personer.
iii) Behandle innkomne forslag.
iv) Gjennomføre valg på representantene til Fagutvalget.
v) Fagutvalget har ansvaret for gjennomføringen av urnevalg.

5) Ekstraordinært allmøte kan innkalles etter simpelt flertall i Fagutvalget.
a) Innkallelse til ekstraordinært allmøte skal skje med minst én – 1 – ukes varsel.
b) Ekstraordinært allmøte kan også foreta valg som normalt hører under ordinært allmøte.

§ 4 Valg

1) Valg av nye medlemmer gjennomføres på allmøtet som en vanlig vedtakssak, regler for stemmerett er som ellers på allmøtet.
2) Til valg i Fagutvalget kan bare studenter med betalt semesteravgift stille. For å kunne stille til valg må man være tilknyttet et program gitt ved Økonomisk Institutt hele vervets funksjonstid. Kandidater som ønsker å stille til valg oppfordres til å melde sin interesse til Fagutvalget før allmøtet.

3) Valg avgjøres med simpelt flertall.

4) Ved valgte medlemmers fratredelse i funksjonstiden gis FØI mandat til å supplere inn et nytt medlem.

5) Allmøtet avgjør om valg skal foregå ved skriftlig stemmegivning.
a) Urnevalg avgjøres med simpelt flertall.
b) Allmøtet fatter beslutning om hvilken valgmetode som skal tas i bruk med simpelt flertall.

§ 5 Endringer i vedtektene

1) Allmøtet kan vedta endringer i vedtektene med 2/3 flertall.

2) Vedtektsendringer trer i kraft etter at allmøtet er hevet.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s